• Kontakt z nami


  Zapytanie o ofertę

  Jeżeli chcą Państwo skontaktować z nami zapraszamy do działu kontakt.


  Biuro: Konin, ul. Kleczewska 37

  Czynne codziennie od godz. 8.00 do 16.00

  Telefon

  Nr tel./faks: 63 21 13 119
  W sprawach pilnych:
  601 08 14 90

  Mail

  e-mail:  Oddział: Strzałkowo, ul. Dworcowa 1

  Telefon


  Nr tel./faks: 63 24 35 301

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

Informacja o Administratorze Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Agencja Ochrony „MAGNUM” Spółka jawna Barbara i Stefan Grabowscy z siedzibą: ul. Zakole 14/70, 62-510 Konin. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: www.magnum.org.pl lub pod numerem telefonu: 63 21 13 119.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych:

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod nr tel: 531 641 425 lub mailowo: inspektor@osdidk.pl

Cel przetwarzania danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), na podstawie udzielonej zgody,
• zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy,
• ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową (art. 6 ust.1 lit. f) RODO, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
• wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów (art. 6 ust.1 lit. c) RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości,
• marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora,
• w celu badania satysfakcji klientów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług.

Przekazywanie i udostępnianie danych:

Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani / Pana danych osobowych, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Ponadto administrator może przekazywać Pani / Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; gdy jest to prawnie uzasadniony interes administratora; bądź, gdy wyrazi Pani / Pan na to zgodę.

Administrator może udostępnić Pani / Pana dane osobowe w szczególności podwykonawcom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań, wynikających z obowiązującej umowy, które zostały podlecone z uwzględnieniem bezpieczeństwa tych danych, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania Pani / Pana danych w poufności.

Przechowywanie danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do doprowadzenia do zawarcia umowy na usługi ochrony, a następnie przez czas obowiązywania tej umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego po jej zakończeniu, z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.

Przysługujące prawa:

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach przewidzianych w RODO, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Agencje Ochrony „MAGNUM”. Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z IOD drogą mailową lub korespondencyjnie pod adresem Administratora -
Podejmowanie decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie:
Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Konieczność podania danych osobowych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie możliwości prawnych wykonania postanowień i warunków zawartej umowy, co skutkuje odmową zawarcia umowy.

Magnum